Info č.8 (23. 3. 2020)

Vážení žáci a rodiče,

přihlášky jste, předpokládám, odeslali. A nyní všichni sledujeme, jak náš zaběhnutý život změnila opatření ke koronaviru. Padají otázky „Jak to bude s přijímačkami?“.

Odpověď přesně nezná ani ministerstvo školství. Dne 23. 3. se k problematice vyjádřil pan ministr školství takto: Jednotné přijímací zkoušky na střední školy by měly být nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol. Testy by měly mít stejnou formu a obsah jako v předešlých letech. Studenti by je ale měli psát jen v jednom termínu místo dvou, které se původně plánovaly.

Proto my budeme naše deváťáky i nadále na přijímačky průběžně připravovat. Z matematiky byly na maily žáků zaslány výsledky testu č. 4 z cvičebnice Taktik a v současnosti mají žáci za úkol vypracovat test č. 5. A případně si mohou dodělat resty.

V každém případě budeme společně sledovat stránky MŠMT a Vy se občas podívejte i na stránky škol, kam jste poslali přihlášky. Střední školy by Vám měly dát minimálně 14 dní předem informaci k organizaci přijímací zkoušky.

Asi jednodušší bude situace u „učňovských“ oborů, kde se nedělá přijímací zkouška. I Vy však sledujte webové stránky dané školy.

 

A jak se zápisovými lístky?

 Jsou pro Vás hotové, připravené pro rodiče k vyzvednutí u paní sekretářky. Ale doporučuji ponechat je tam minimálně po dobu karantény, neztratí se … Vyzvedněte si je, až budete znát výsledky přijímacího řízení.

 (Jak jistě víte z Atlasu školství nebo ze Stručného průvodce přijímacím řízením, zápisový lístek je dokument, který do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení odevzdáte na tu školu, kam byl Váš potomek přijat. Pokud byl přijat na obě školy, tak jej odevzdáte na tu, kterou si nakonec vybral. A pokud se hlásil na dva obory na stejné škole a byl na oba přijat, tak si opět může vybrat. Tolik stručně k zápisovým lístkům.)

           

Závěrem:

Budeme průběžně sledovat další vývoj především ohledně data opětného otevření škol. A žákům doporučuji pokračovat v přípravě na přijímačky. Zvláště když pan ministr hovořil jen o jednom pokusu.

 

Ing. Miroslav Beran

Info č. 7 (12. 1. 2020)

Vážení žáci a rodiče, dnes několik informací k přihláškám:

Blíží se pololetní vysvědčení a váš výběr by se měl zužovat na konečné 2 školy či 2 obory. Vážení rodiče, „Přihlášky“ jsou sice Vaší povinností a vizitkou, ale naše škola Vám s tímto úkolem ráda pomůže. Počkám na pololetní vysvědčení a hned v prvním únorovém týdnu ode mě obdrží všichni vycházející žáci dva výtisky předvyplněné přihlášky potvrzené paní ředitelkou.

Vaším úkolem bude následující:

 • Dopsat na oba výtisky 2 vybrané obory či školy včetně kódu a názvu oboru vzdělání.
 • Pokud není vytištěno, je vhodné dopsat i kolonky na kontakty zákonného zástupce či žáka (můžete, nemusíte).
 • V případě, že je pro daný obor povinná lékařská prohlídka (PLP), je nutné navštívit lékaře a nechat si od něho přihlášku potvrdit (budete platit správní poplatek cca 200,- Kč).
 • Nezapomeňte přihlášky podepsat (jak žák, tak uvedený zákonný zástupce).
 • Termíny v kolonce školní přijímací zkoušky (týká se maturitních oborů) nevypisujte, jsou jasně dané dle pořadí uvedených škol na přihlášce (tzn. 14. 4. 2020 jdete na přijímačky na 1. uvedenou školu a dne 15. 4. 2020 jdete na 2. uvedenou školu).
 • Takto vyplněné přihlášky můžete poslat (pro jistotu doporučeně) nebo je přímo předat na vybraných školách. Připomínám, že do 1. 3. 2020. Prosím, nenechávejte zaslání či odevzdání přihlášky na poslední chvíli.

 

Upozorňuji na to, že:

 • V Atlasu školství či v uvedeném vzoru zde na webu je přihláška v barvě růžové. Reálně ji od nás dostanete v barvě šedé. Nelekejte se, je to povoleno.
 • V příloze této informace máte uveden vzor první strany vyplněné přihlášky. Vzory v tištěné podobě budou mít žáci k dispozici k zapůjčení i v IX.A.
 • Opakovaně připomínám, abyste si ověřili, zda na daný obor je nutné mít PLP - povinnou lékařskou prohlídku. V katalogu oborů v Atlasu školství je to uvedeno ve sloupci úplně vpravo: PLP – ANO, NE. V případě, že ANO, musíte zajít s přihláškou k lékaři a nechat si vyplnit část „Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělání“ (týká se téměř všech učebních oborů).

 

Závěrem:

Vážení rodiče, pokud máte jakékoliv dotazy, přijďte se zeptat, zavolat do školy nebo je možno využít mojí školní e-mailovou adresu (miroslav.beran@zsnmps.cz). A žáci snad vědí, kde je sborovna …

 

Ing. M. Beran

Příloha: VZOR vyplněné 1. strany přihlášky

Info č. 6 (11. 1. 2020)

Vážení žáci a rodiče,

období, ve kterém se nyní společně nacházíme, by se dalo nazvat „obdobím, kdy už by se měl výběr škol a oborů zužovat “ nebo též „obdobím Dnů otevřených dveří“. Z informací od žáků vím, že se už někteří podívat byli nebo se chystají. Opakuji se, ale prosím rodiče, aby pokud má potomek přání se do nějaké školy podívat, jeďte s ním. Využijte toho zájmu … Dny otevřených dveří budou pokračovat jak v lednu, tak v únoru.

Školy na svých webových stránkách (na některé obory) lákají žáky na různé benefity, stipendia apod. Proto je dobré sledovat stránky škol a případně se nebojte poslat mailové dotazy přímo na školy. Ze zkušeností vím, že rádi odpoví.

Do 31. 1. 2020 musí každý ředitel SŠ zveřejnit konkrétní kritéria k přijímacím zkouškám (především se týká maturitních oborů). Sledujte v tomto období www stránky Vámi vybraných škol. Například se můžete dozvědět, kolik bodů k přijetí na dané škole musí žák při „přijímačkách“ z ČJ a MAT získat. Nebo zda započítají i nějaké body za vysvědčení apod.

Pokud máte zájem o úplné informace k přijímacímu řízení, doporučuji webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz – jednotné přijímací zkoušky na SŠ, kde si dále můžete rozkliknout, co Vás zajímá, včetně testových zadání let minulých).

ing. M. Beran

Info č. 5 (16. 10. 2019)

            Tak jsme po veletrhu vzdělávání EDUCA v Liberci, kterého se zúčastnili žáci IX. A. Tuto exkurzi vám, žáci, každý rok naše škola umožnuje v rámci vyučování navíc (neboť ne všechny školy se jej účastní) a já předpokládám, že jste na ní získali alespoň „trošku“ informací k rozhodování o své budoucnosti. Různá lákadla a balónky ve stáncích na ochozech nebyly tím nejpodstatnějším. Sběr informací – to mělo být to pravé. A tak budu věřit, že jste si pro sebe vytřídili z mnoha letáků a zbytečných papírů ty správné.

Ti, kteří svojí zájmovou školu nenašli, protože sídlí v jiném kraji, sledujte pravidelně webové stránky dané školy. Tolik k EDUCE.

Samozřejmě doporučuji využít probíhajícího období „Dnů otevřených dveří“. Využijte možnosti u těch škol, které vás zajímají, poproste rodiče a jeďte se podívat. Vyplatí se to.

            Žáci: Různé informace a letáky od škol Vám nechávám ve třídě a další máte v zasklené vitríně na chodbě v přízemí naproti VII. B. Takže to nemáte k informacím skutečně daleko. Pokud budete mít o něco z vitríny zájem, požádejte mě a já Vám to rád půjčím.

           

Vážení žáci a rodiče.

            Všichni vycházející žáci (i z VIII. A a Speciální třídy) již obdrželi ATLAS ŠKOLSTVÍ pro Liberecký kraj. Můžete hledat, vybírat. Výběr postupně zužujte na 2 školy nebo 2 obory na téže škole. Prostě na dvě možnosti.

            Dále žáci obdrželi letáček (viz. přílohy), kde máte veškeré důležité údaje k průběhu přijímacího řízení, včetně termínů. Nejbližší termíny se týkají zájemců o školy uměleckého zaměření. Tito budou podávat přihlášku (modré barvy) již do konce listopadu 2019. Na ostatní školy se budou přihlášky podávat do 1. 3. 2020. Takže je ještě času dost.

 

Další informace:

 • Vyplňováním přihlášek, zápisovými lístky atd. se do konce 1. pololetí vůbec nezabývejme (kromě uměleckých oborů). Téměř se vším Vám pomůžeme. Teď vybírejte a žáci ať se učí. Osmičku už sice nevylepší, ale pololetí devítky ještě mohou … Známky ze tří po sobě jdoucích vysvědčení uvedených na přihlášce už dávají o žákovi docela dobrý obrázek.
 • Důležitým bodem je i zdravotní stav. Především u učňovských oborů se podívejte, zda je předepsána PLP (povinná lékařská prohlídka) a zda nebude v tomto směru problém. Zda je lékařská prohlídka nutná (ANO či NE), je v ATLASU uvedeno pro každý obor ve druhém sloupečku zprava.
 • Pokud již máte vytipovány školy, sledujte informace na webových stránkách dané školy. Pokud Vám něco nebude jasné, nebojte se školu přímo kontaktovat. Jistě Vám rádi odpoví.
 • Jednotné přijímací zkoušky na střední školy se budou konat hned po Velikonočním pondělí, v úterý 14. 4. 2020 (1. termín = škola, která bude v přihlášce na prvním místě) a ve středu 15. 4. 2020 (2. termín = škola, která bude na přihlášce napsaná na druhém místě).  Do přijímacího řízení se Vám bude započítávat vždy  lepší výsledek z testu z obou termínů, tzn. když např. z matematiky dosáhne žák lepšího  výsledku 14. 4. a dne 15. 4. se mu matematika nepovede, započítá se pro celé přijímací řízení (pro obě školy) výsledek lepší, ze 14. 4.
 • Přijímací test bude v daném termínu jednotný pro všechny školy a bude z M a ČJ. Pozor, u některých oborů mohou ředitelé středních škol zařadit i něco navíc – například tělocvik u oboru „Záchranář“ apod.  Ale většinou bude jen M a ČJ.
 • Na učební obory se žádná jednotná přijímací zkouška nedělá, rozhodující jsou známky z vysvědčení.
 • Na vybrané učební obory poskytuje Liberecký kraj stipendia – přehled máte ve třídě.
 •  

Leták přijímací řízení

Průvodce přijímacím řízením 

             

Myslím si, že pro dnešek máte informací dost. Rodičům rád zodpovím dotazy na listopadové třídní schůzce.

            A vy, žáci, se pořád učte!

          Ing. Miroslav Beran

Info č. 4: Nabídka firmy Taktik (25. 9. 2019)

Dobrý den,

navštílil nás pracovník firmy Taktik s nabídkou cvičebnic a e-learningových kurzů pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Se cvičebnicemi máme několikaleté zkušenosti, při přípravě žáků na přijímací zkoušky pracujeme vpodstatě podle nich. Jedná se o 2 publikace - český jazyk a matematika. Škole byly nabídnuté jako celek za 209,- Kč (běžná cena 299,- Kč). Každá cvičebnice obsahuje shrnutí učiva, množství příkladů na dané téma a 7 komplexních testů.

S e-learningovými kurzy u nás na škole zatím zkušenosti nemáme. Obsahují několik hodin videí, na kterých jsou jednotlivé kapitoly vysvětleny zkušenými lektory, dále množství příkladů na procvičení a opět zkušební testy. Vše je doplněno podrobnými statistikami. Cena pro nás je 459,- Kč a jsou v ní započítány i již zmiňované "papírové" cvičebnice.

Žákům byly ve škole předvedeny jak cvičebnice, tak části videí a testů e-learningových kurzů. Zvažte, prosím, pořízení materiálů. Případným zájemcům zařídíme hromadné objednání na školu.

TAKTIK - informační leták.pdf

Mgr. Petr Diškant

 

Info č. 3:  FEDUCA (23. 9. 2019)

Vážení žáci a rodiče,
obdrželi jsme informační leták k dalšímu ročníku přehlídky studijních (i učebních) oborů, které budou ve čtvrtek dne 3. 10. 2019 odpoledne od 16:00 do 18:00 hodin v budově ZŠ Husova ve Frýdlantu prezentovat střední školy a učiliště Liberecka. Více naleznete na letáčku zde: FEDUCA 2019. Je to blízko, a proto Vám doporučuji návštěvu.

Dále Vás budu průběžně seznamovat s nabídkami škol, které budeme v průběhu podzimu a zimy dostávat. Dnes info ze Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci. Protože jsou na letáčku uvedené veškeré obory, které tato škola bude ve školním roce 2020-2021 nabízet, uvádím níže i krátké vysvětlivky. 

 • Pro ty z Vás, kteří jednoznačně míříte na střední školu zakončenou maturitou, jsou určeny čtyřleté obory označené písmenem M (v levém sloupci – kód oboru, např. 63-41-M/02).
 • Pro ty z vás, kteří  jednoznačně míříte na učební obor a vycházíte z 9. třídy, jsou určeny všechny tříleté obory označené písmenem H (např. 41-56-H/01 – Lesní mechanizátor). Jedná se zpravidla o řemeslné obory.
 • Pro ty, kteří se necítí na klasickou střední školu s maturitou (například průmyslovku), ale jsou někde mezi a jsou cílevědomí, mohou zkusit čtyřletý učební obor s maturitou. Tyto jsou označeny písmenem L (např. 23-45-L/01 – Mechanik seřizovač pro CNC obráběcí stroje).
 • Pro ty, kteří propadli a vycházejí z nižších ročníků, jsou určené obory označené písmenem E (např. 36-67-E/01 – Zednické práce), ale mohou se dostat i na obor kvalitnější – H (např. 36-67-H/01 – Zedník). Je potřeba se zeptat přímo na škole a také mít na vysvědčení slušné známky, i když jsem předtím někdy propadl. Asi mě na lepší obor se samými čtyřkami a pětkami nevezmou …

Přehled oborů SŠSSD 2020/21

Den otevřených dveří SŠSSD 2019/20

 

Tolik dnešní informace. Pokud budete mít v průběhu roku nějaké dotazy, ptejte se. Jak žáci, tak rodiče. Paní ředitelka, paní třídní učitelka i já Vám rádi pomůžeme. Ale vlastní volbu, tak tu necháme na Vás … A vy, žáci, vy se učte …

Ing. Miroslav Beran

Info č. 2 (4. 9. 2019)

Ve dnech 10. - 12.  10.  2019 (čtvrtek až sobota) se v Liberci v Home  Credit  Aréně (hokejová hala) uskuteční veletrh nabídek škol EDUCA 2019. Všichni vycházející žáci z 9. třídy se jej zúčastní v pátek 11. 10. 2019 v rámci školního zájezdu.  Pokud by Vašeho potomka něco zaujalo, doporučuji Vám zajet na tento veletrh ještě jednou.      

(Ve čtvrtek a v pátek je otevřeno od 9:00 do 18:00, v sobotu pak od 9:00 do 13:00.)

A samozřejmě využívejte Dny otevřených dveří na předběžně vybraných školách.

Ing. Mirolav Beran

Info č. 1 (4. 9. 2019)

Vážení žáci a rodiče,

v této rubrice budou zveřejňovány informace, které by Vám měly usnadnit hledání odpovědi na otázku „co dál?, nebo spíše kam dál?“ po ukončení docházky na ZŠ.

            Další informace můžete sami průběžně získávat z webových stránek informačního  a vzdělávacího portálu Libereckého kraje www.edulk.cz , a to na odkazu přijímací řízení. Vlevo se objeví  sloupec INFORMACE   K PŘIJÍMACÍMU  ŘÍZENÍ  PRO  UCHAZEČE –  PRO ŽÁKY A RODIČE.  A zde se můžete například už dnes  podívat na  KATALOG  OBORŮ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2018/2019 s celkovým přehledem všech škol a oborů, které se na nich otevíraly v Libereckém kraji v minulém roce. Včetně adres, webových stránek, atd. Ano, je to z loňska, ale letos to nebude o mnoho jiné.

             Tak společně zkoumejte, hledejte, vybírejte a Vy, milí žáci, Vy se učte

Ing. Miroslav Beran

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode